top of page

Betingelser

§ 1 Parterne

 

Abonnementsaftalen om ladebokse indgås mellem en privat abonnent, der ønsker at oplade en indregistreret elbil, og virksomheden Evse.dk CVR-nr.41456337 , Thujavej 12, 9500 Hobro

Man skal have en Dansk adresse for at indgå en aftale.

 

 

§ 2  Anvendelsesområde

 

Evse stiller ladebokse tilrådehed, og har den fulde risiko for al driften af selve ladeboksen.

Installation af ladeboksen , er for kundens egen regning. Der må kun benyttes godkendte el-installatør til installation af ladeboksen. 

 

§ 3.  Indgåelse af aftale

 

Der skal ved oprettelse af aftalen, oplyses, navn, adresse, og email adresse.

Abonnementsaftalen indeholder oplysninger om:

Ladeboks, samt evt. udstyr, abonnementsnummer, totalbeløb, mdl. Abonnementspris, samt installationskrav.

 

 

§ 4 Ejendomsret

 

Evse har den fulde råderet over ladeboksen så længe en boks er på abonnement. Andet købt udstyr, som ladekabler og måler, er kundens ejendom. Ladeboksen ejerskab tilhører under hele abonnementsperiode evse. Reklamationsret på ladeboks, er 24 md, dette også gældende ved abonnement. Boksen må ikke flyttes til ny adresse, eller sælges, udlejes m.v. uden forgående aftale med Evse.dk. Almindeligt slid af ladeudstyret må forekomme, men skader forvoldt på ladeboksen hæfter abonnenten for. Abonnenten hæfter ligeledes for tyveri og anden bortkomst af ladeudstyret.

Ladeboksen kan på et hvert tidspunkt opsiges og abonnementsaftalen vil derefter ophøre, og der vil ikke længere være mulighed for at få afgiften tilbage. Pris for køb af ladeboksen under abonnementsaftalen, se afsnit priser.

 

 

§ 5.  Tilbagebetaling af elafgift

 

Ved indgåelse af en abonnementsaftale med evse.dk er der mulighed for at opnå tilbagebetaling af elafgift i henhold til LOV nr. 1353 af 21/12/2012, § 21.

Denne ordning er indtil videre gældende til udgangen af December 2021. Der er vedlagt lovforslag om forlængelse til udgangen 2030. 

Afgiften udgør Pr 01.07.2022  74øre ex moms (92,5øre incl moms)
Pr 01.10.2022 ændre regeringen afgiften man betaler. Det betyder at den sats der betales fra 01.10.2022 vil være 68øre ex moms ( 85øre incl moms)

Beløbet vil blive udbetalt til abonnenten. Abonnenten skal være refusionsberettiget, herunder gælder at abonnenten ikke modtager refusion for el afgiften på anden vis. 

Evse.dk kan søge om refusion og viderebetale denne til abonnenten, såfremt abonnentens forhold tillader dette, herunder at der er betalt fuld afgift af den forbrugte el til ladning af elbil. For at komme på abonnement må der på adressen, hvor ladeboksen anvendes, ikke være solceller, jordvarme eller anden for for reduceret el-afgift. Viderebetaling af refusionen vil ske to gange om året.

Ordningen med viderebetaling af refusion betinget af at Evse.dk har mulighed for at søge om refusion.

Abonnenten skal aflæse indbygget energi-måler, og indsende aflæsningen samt dokumentation i form af foto af energimåleren til Evse.dk

Evse.dk skal ved forgående aftale, have mulighed for at komme og visuelt kontroller korrekt installation og aflæsning af energi-måleren.

Der må ikke bruges el fra ladeudstyret til andet end opladning af indregistrerede elkøretøjer. Der må ikke bruges el på anden vis. end til en elbil, der påvirker kWh-måleren

Abonnentens aflæsning skal 2 gange om året

Senest den 30.06 og den 31.12. Aflæsningen skal være indsendt til Evse.dk senest disse datoer. 

Ved senere indberetning af aflæsning, kan Evse.dk ikke tilbagebetale afgiften for denne periode. 

Udbetaling af godtgørelsen sker under forudsætning af, at opladningen af elbiler hos kunden berettiger til godtgørelse af elafgifter, herunder at kunden ikke selv anmoder myndighederne om godtgørelse af elafgifter og at afgifterne er betalt i første omgang. 

 

 

 

§ 6 Installation og tilslutning

 

Bokse fra Ratio kan leveres med Rødt CEE stik, så denne er lige til at sætte til et i forvejen installeret CEE stik ved kunden. Bokse uden CEE stik, skal installeres af en elektriker. 

El installation på kundens adresse, er alene kundensansvar. Omk. forbundet med tilslutning, frakobling, afholdes af kunden selv. 

 

 

 

§ 7 Fortrydelsesret

 

Aftalen / Produkter kan fortrydes indtil 14 dage efter modtagelse. Er Produktet modtaget af kunden, skal Produktet sendes retur til evse for Kundens regning.

 

 

 

§ 8 Udbedring og drift

 

Såfremt der opstår en fejl på ladeboksen vil evse forsøge at udbedre fejlen og om nødvendigt udskifte ladeboksen med en tilsvarende ladeboks uden omkostninger for abonnenten. Såfremt fejlen er i installationen og ikke er i ladeboksen skal abonnenten dække udgifter forbundet med evse’s fejlsøgning.

El installation på kundens adresse, er alene kundensansvar. Omk. forbundet med tilslutning, frakobling, afholdes af kunden selv. 

 

§ 9 Betaling

 

Ved oprettelse af abonnementsaftalen opkræves et oprettelsesgebyr eller ladeboksen købes og månedlige betalinger .Oprettelsesgebyret eller køb og 6 måneders abonnement betales forud ved indgåelse af abonnementsaftalen. Herefter betales forud, samme periode som aflæsningen. Der kan efter de første 6 måneder, altid opsige med en månedes varsel. 

 

 

§ 10 Rykker

 

Såfremt abonnementet ikke betales til forfaldsdatoen fremsendes en rykkerskrivelse. Såfremt der fortsat ikke indbetales efter rykkerproceduren kan evse opsige abonnementsaftalen uden yderligere varsel.

 

 

§ 11 Opsigelsesvarsler

 

I tilfælde af abonnentens misligholdelse kan evse opsige aftalen med udløb til den sidste hverdag i den aktuelle md. Ladeboksen skal sendes retur til evse eller købes.  Alt udgift forbundet med forsendelsen retur til evse er afholdt af abonnenten. Skal evse afhente ladeboksen ved abonnenten, er det for abonnenten regning.

Abonnementet er uopsigeligt i 5 måneder fra abonnementets aktivering. Kunden kan derefter opsige aftalen med et varsel på 1 måned til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt til evse.

Evse kan opsige aftalen med 3 måneders varsel, såfremt det besluttes at ophøre med at tilbyde abonnementsløsninger.

Ved opsigelse skal ladeboksen, såfremt den ikke købes eller allerede er købt, sendes retur til evse. Nedtagning skal gøres af godkendte el-installatør, og sker for abonnentens regning.  Måleren aflæses og med dokumentation sendes dette til evse senest sidste dag i abonnentens abonnement. Rest betaling af afgiften udbetales ved de normale betalings perioder.

Er der skader på ladeboksen, udover almindelig slid, vil der blive opkrævet en erstatning svarende til skaden.

 

 

 

§ 12 Ændringer i abonnementsbetingelserne

 

Ændringer som er til fordel for abonnenten, ændres uden varsel. Alle andre ændringer vil blive varslet med minimum 1 måned. Abonnenten kan i forbindelse med sådan ændring opsige aftalen med et varsel på 14 dage fra udmeldelsen af ændringen.

 

§ 13 Garanti

Alle varer hos EVSE.DK er kvalitetsvarer.  Hvis der mod forventning skulle være en fejl eller en mangel ved en vare, skal du naturligvis kontakte os. Vi vil gøre alt for at afhjælpe reklamationen, og du vil som udgangspunkt få repareret eller ombyttet varen.

Du har iht. købeloven 2 år reklamationsret. Som udgangspunkt vil du få repareret varen, hvis varen er påført synlig fabriksfejl. Kan varen ikke repareres vil den blive ombyttet til en ny vare i samme størrelse og model.  Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget og at mangler ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen.

Eje/Leje/Abonnement, er ligeledes omfattet af de 2 års reklamationsret. 

Du skal reklamere inden rimelig tid efter du har konstateret manglen. Reklamerer du indenfor 14 dage anses reklamationen altid for værende rettidig. 

 

 

§ 14 Ansvar

 

Evse har ikke erstatningsansvar overfor eventuelle tab, der opstår ved den manglende opladning pga. fejl i ladeboksen. Evse har ikke erstatningsansvar overfor fejl og nedbrud, der skyldes 3. part, herunder el-leverandør eller el-installatører. 

Evse er ikke er erstatningsansvarlig ved force majeure situationer.

Evse erstatningsansvar kan beløbsmæssigt ikke overstige etableringsgebyret.

 

 

 

Priser, incl moms.

 

Depositum: kr. Ved Ratiobokse: 0,00

Forsendelsesgebyr ved ladeboks på abonnement kr. 99

 

Oprettelsesgebyr for abonnement kr. 5000/6000 ( Afskrives på ladeboksens værdi ) eller køb af ladeboks for ladeboksens værdi

 

Pris pr. time ved fejlfinding, genopretning i forbindelse med fejl, som ikke kan henregnes til evse kr. 549,00

Manglende betaling af faktura, hvor fakturabeløb løber til næste aflæsning 349kr i gebyr +10% af fakturabeløb. 

Flytning, kr. 495,00

CEE stik monteret. kr. 295,00

Gebyr for aflæsning efter sidste frist (31/12 og 30/6) , kr  349,00  

Gebyr ved fejl overførsel af refusion pga indgivelse af forkert reg. nr og konto nr, kr 100 

bottom of page