§ 1 Parterne

 

Abonnementsaftalen om ladebokse indgås mellem en privat abonnent, der ønsker at oplade en indregistreret elbil, og virksomheden Evse.dk CVR-nr. 35, Thujavej 12, 9500 Hobro

Man skal have en Dansk adresse for at indgå en aftale.

 

 

§ 2  Anvendelsesområde

 

Evse stiller ladebokse tilrådehed, og har den fulde risiko for al driften af selve ladeboksen.

Installation af ladeboksen , er for kundens egen regning. Der må kun benyttes godkendte el-installatør til installation af ladeboksen. Der skal i forbindelse med installationen af ladeboksen, installeres godkendte energimåler, som måler ladestrømmen, til elbilen. Installatøren skal udfylde medsendte dokumentation, for korrekt montage af energimåler, samt aflæse energimåleren. Dokumentation sendes retur til evse.dk.

 

 

§ 3.  Indgåelse af aftale

 

Der skal ved oprettelse af aftalen, oplyses, navn, adresse, CPR-nummer og email adresse.

Abonnementsaftalen indeholder oplysninger om:

Ladeboks, samt evt. udstyr, abonnementsnummer, totalbeløb, mdl. Abonnementspris, samt installationskrav.

Der skal foreligge dokumentation i form af kopi af sygesikringskort.

 

 

§ 4 Ejendomsret

 

Evse har den fulde ejendomsret over ladeboksen. Andet købt udstyr, som ladekabler og måler, er kundens ejendom. Ladeboksen tilhører under hele abonnementsperiode evse. Boksen må ikke flyttes til ny adresse, eller sælges, udlejes m.v. Almindeligt slid af ladeudstyret må forekomme, men skader forvoldt på ladeboksen hæfter abonnenten for. Abonnenten hæfter ligeledes for tyveri og anden bortkomst af ladeudstyret.

Ladeboksen kan på et hvert tidspunkt købes, og abonnementsaftalen vil derefter ophøre, og der vil ikke længere være mulighed for at få afgiften tilbage. Pris for køb af ladeboksen under abonnementsaftalen, se afsnit priser.

 

 

§ 5.  Tilbagebetaling af elafgift

 

Ved indgåelse af en abonnementsaftale med evse.dk er der mulighed for at opnå tilbagebetaling af elafgift i henhold til LOV nr. 1353 af 21/12/2012, § 21.

Denne ordning er indtil videre gældende til udgangen af December 2016. Der er lovgivningsmæssigt mulighed for en forlængelse af ordningen. 

Afgiften udgør 1.03 kr pr kWh incl moms. Beløbet vil blive udbetalt til abonnenten. Abonnenten skal være refusionsberettiget, herunder gælder at abonneten ikke på forhånd skal være refusionsberettiget. 

Evse.dk kan søge om refusion og viderebetale denne til abonnenten, såfremt abonnentens forhold tillader dette, herunder at der er betalt fuld afgift af den forbrugte el til ladning af elbil. Viderebetaling af refusionen vil ske to gange om året.

Ordningen med viderebetaling af refusion betinget af at Evse.dk har mulighed for at søge om refusion.

Abonnenten skal aflæse energi-måleren, der er installeret i forbindelse med abonnentens ladeudstyr og indsende aflæsningen samt dokumentation i form af foto af energimåleren til Evse.dk

Evse.dk skal ved forgående aftale, have mulighed for at komme og visuelt kontroller korrekt installation og aflæsning af energi-måleren.

Der må ikke bruges el fra ladeudstyret til andet end opladning af indregistrerede elkøretøjer. Der må ikke bruges el på anden vis, der påvirker kWh-måleren, der sidder i forbindelse med ladeudstyret.

Abonnentens aflæsning skal 2 gange om året

Senest den 30.06 og den 31.12. Aflæsningen skal være indsendt til Evse.dk senest disse datoer. 

Ved senere indberetning af aflæsning, kan Evse.dk ikke tilbagebetale afgiften for denne periode. 

Udbetaling af godtgørelsen sker under forudsætning af, at opladningen af elbiler hos kunden berettiger til godtgørelse af elafgifter, herunder at kunden ikke selv anmoder myndighederne om godtgørelse af elafgifter og at afgifterne er betalt i første omgang. 

 

 

 

§ 6 Installation og tilslutning

 

Installation og tilslutning må kun finde sted af godkendte el-installatør. Der skal i forbindelse med installationen af ladeboksen, installeres godkendte energimåler, som måler ladestrømmen, til elbilen. Installatøren skal udfylde medsendte dokumentation, for korrekt montage af energimåler, samt aflæse energimåleren. Dokumentation sendes retur til evse.dk. Sikkerhedsstyrelsen råder at alle 3 faset ladebokse installeres i forbindelse med et Type B fejlstrømsrelæ. Vi har ikke krav til specifikke mærker. Vi kan dog levere godkendte Type B til fra ABL, som er testet sammen med Ladeboksen.

 

 

 

§ 7 Fortrydelsesret

 

Aftalen kan fortrydes indtil 14 dage efter modtagelse af abonnementsaftalen. Er ladeboksen modtaget af abonnenten, skal ladeboksen sendes retur til evse for abonnentens regning.

 

 

 

§ 8 Udbedring og drift

 

Såfremt der opstår en fejl på ladeboksen vil evse forsøge at udbedre fejlen og om nødvendigt udskifte ladeboksen med en tilsvarende ladeboks uden omkostninger for abonnenten. Såfremt fejlen er i installationen og ikke er i ladeboksen skal abonnenten dække udgifter forbundet med evse’s fejlsøgning.

 

 

§ 9 Betaling

 

Ved oprettelse af abonnementsaftalen opkræves et oprettelsesgebyr og månedlige betalinger.Oprettelsesgebyret og 6 måneders abonnement betales forud ved indgåelse af abonnementsaftalen. Herefter betales forud, samme periode som aflæsningen. Der kan efter de første 6 måneder, altid opsige med en månedes varsel. 

 

 

§ 10 Rykker

 

Såfremt abonnementet ikke betales til forfaldsdatoen fremsendes en rykkerskrivelse. Såfremt der fortsat ikke indbetales efter rykkerproceduren kan evse opsige abonnementsaftalen uden yderligere varsel.

 

 

§ 11 Opsigelsesvarsler

 

I tilfælde af abonnentens misligholdelse kan evse opsige aftalen med 1 måneds varsel. Ladeboksen skal sendes retur til evse. Alt udgift forbundet med forsendelsen retur til evse er afholdt af abonnenten. Skal evse afhente ladeboksen ved abonnenten, er det for abonnenten regning.

Abonnementet er uopsigeligt i 5 måneder fra abonnementets aktivering. Kunden kan derefter opsige aftalen med et varsel på 1 måned til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt til evse.

Evse kan opsige aftalen med 3 måneders varsel, såfremt det besluttes at ophøre med at tilbyde abonnementsløsninger.

Ved opsigelse skal ladeboksen, såfremt den ikke købes, sendes retur til evse. Nedtagning skal gøres af godkendte el-installatør, og sker for abonnentens regning.  Måleren aflæses og med dokumentation sendes dette til evse. Rest betaling af afgiften udbetales ved de normale betalings perioder.

Er der skader på ladeboksen, udover almindelig slid, vil der blive opkrævet en erstatning svarende til skaden.

 

 

 

§ 12 Ændringer i abonnementsbetingelserne

 

Ændringer som er til fordel for abonnenten, ændres uden varsel. Alle andre ændringer vil blive varslet med minimum 1 måned. Abonnenten kan i forbindelse med sådan ændring opsige aftalen med et varsel på 14 dage fra udmeldelsen af ændringen.

 

 

 

 

 

§ 13 Ansvar

 

Evse har ikke erstatningsansvar overfor eventuelle tab, der opstår ved den manglende opladning pga. fejl i ladeboksen. Evse har ikke erstatningsansvar overfor fejl og nedbrud, der skyldes 3. part, herunder el-leverandør eller el-installatører. 

Evse er ikke er erstatningsansvarlig ved force majeure situationer.

Evse erstatningsansvar kan beløbsmæssigt ikke overstige etableringsgebyret.

 

 

 

Priser, incl moms.

 

Depositum: kr. 2000,00

Forsendelsesgebyr ved ladeboks på abonnement kr. 295,00

Køb af ladeboks ( eHM1 ) efter abonnementsophør kr. 5999,00 - månedlig afskrivning 

Oprettelsesgebyr for abonnement kr. 0.-

Fejlstrømsrelæ type b, købt sammen med køb eller leje af ladeboks kr. 2595,00

3 faset MID energimåler til indbygning i el-tavle kr. 1300,00 / 1000,00

1 faset MID energimåler til indbygning i el-tavle kr 599,00

Pris pr. time ved fejlfinding i forbindelse med fejl, som ikke kan henregnes til evse kr. 549,00

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk